OGÓLNE WARUNKI USŁUG MONTAŻU KONTRAKTOWEGO ORAZ DOSTAWY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Art. 1 OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Usługi (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami” lub „OWU”) odnoszą się do świadczenia usług polegających na kontraktowym montażu urządzeń elektronicznych przez spółkę LARS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Świerkowej 14, 64-320 Niepruszewo, zarejestrowaną w Rejestrze KRS pod numerem 0000611850, posiadającą NIP 7773261077, REGON 364168476, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, dalej zwaną „LARS”.
 2. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez firmę LARS, obejmujących wykonanie pojedynczego lub wielu zadań łącznie, związanych z kompleksową produkcją i/lub montażem podzespołów elektronicznych.
 3. Strony umowy mają prawo do dokonania zmian w warunkach dotyczących produkcji urządzeń/płytek elektronicznych, jak określono w niniejszych OWU, w ramach zawieranej przez nie umowy. W takim przypadku postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.
 4. Niniejsze OWU są dostępne w formie papierowej w siedzibie Spółki oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://ems.lars.pl/owu

Art. 2 DEFINICJE

 1. W kontekście niniejszych Ogólnych Warunków, użyte terminy mają następujące znaczenia:

a) Wykonawca/LARS – Spółka LARS Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie;

b) Zleceniodawca/Klient – Osoba prawna, jednostka niemająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, lub osoba fizyczna, którzy w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą lub zawodową zawierają umowę z Wykonawcą;

c) Strony – Wykonawca i Zleceniodawca;

d) Ogólne Warunki/OWU – Niniejsze Ogólne Warunki świadczenia usług produkcji urządzeń/płytek elektronicznych przez Wykonawcę;

e) Produkt/Urządzenie – Produkty wytwarzane lub sprzedawane przez Wykonawcę w ramach umowy dotyczącej produkcji urządzeń/płytek elektronicznych;

f) Dokumentacja techniczna/Dokumentacja – Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawcę, na podstawie i zgodnie z którą Wykonawca realizuje usługi;

g) Usługi – Usługi świadczone przez Wykonawcę, określone w § 3 OWU;

h) Umowa – Obejmuje wszelkie umowy, w tym umowy dotyczące produkcji i/lub dostawy urządzeń/płytek elektronicznych, umowy współpracy, umowy ramowe lub Zamówienia zawarte, złożone i zaakceptowane przez Strony zgodnie z OWU.

Art. 3 REALIZACJA USŁUG PRZEZ LARS

 1. LARS wykonuje usługi poprzez realizację pojedynczych lub zbiorczych zadań związanych z montażem i dostawą urządzeń elektronicznych, zwanych dalej „Produktami” lub „Urządzeniami”.
 2. W ramach świadczenia usług LARS oferuje następujące główne usługi:

a) montaż SMT i THT w technologii bezołowiowej lub ołowiowej,

b) montaż Urządzeń lub ich komponentów/zespołów zgodnie z przekazaną Dokumentacją Techniczną od Zleceniodawcy.

3. Poza głównymi usługami, LARS świadczy także usługi dodatkowe, związane z usługami głównymi, takie jak:

a) zakup obwodów drukowanych (PCB),

b) zakup komponentów,

c) montaż mechaniczny,

d) nakładanie powłok ochronnych,

e) testowanie i uruchamianie pakietów,

f) znakowanie

g) pakowanie,

h) magazynowanie,

i) drukowanie instrukcji obsługi,

j) dostawa w dowolne miejsce,

k) dostawa zgodnie z harmonogramem.

4. Dodatkowo, na indywidualne zlecenie, LARS oferuje usługi wsparcia inżynieryjnego, w tym m.in.:

a) projektowanie dodatkowe (np. układy zasilania),

b) tworzenie oprogramowania, w tym programowanie mikrokontrolerów,

c) badania zgodności z normami i certyfikację urządzeń (oznaczenie CE),

d) modernizację urządzeń, w tym dobór zamienników lub przekształcanie na materiały i technologie ekologiczne,

e) gwarancyjne i pogwarancyjne naprawy zmontowanych podzespołów.

5. Zakres Usług do wykonania w ramach konkretnego zlecenia będzie określany indywidualnie przez Strony.

6. Informacje zawarte w kalkulacjach, cennikach, broszurach i innych ogólnie dostępnych materiałach informacyjnych LARS nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawca ma prawo zlecić wykonywanie Usług stronom trzecim. Odpowiada za ich działania tylko w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa z ich strony.

Art. 4 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

 1. Umowa jest zawierana na podstawie złożonego przez Zleceniodawcę zamówienia w odpowiedzi na ofertę Wykonawcy lub bez oferty Wykonawcy (dalej nazywanego „Zamówieniem”). Zamówienie zostanie złożone przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków.
 2. Zamówienie złożone przez Zleceniodawcę powinno zawierać następujące informacje:

a) dane Zleceniodawcy – nazwę, NIP, numer KRS, siedzibę, adres zamieszkania oraz numer PESEL w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG,

b) szczegółowe informacje o zamawianym Produkcie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym rodzaj Produktu, ilość, zakres usług do wykonania przez Wykonawcę,

c) dokumentację techniczną (elementy dokumentacji, wymienione w § 5 ust. 3, które musi przedłożyć Zleceniodawca, w zależności od zakresu Zamówienia i będą sprecyzowane na etapie wyceny lub w odpowiedzi na Zamówienie oraz w dalszych ustaleniach Stron, w przypadku usług uzupełniających).

3. Złożone Zamówienie nie jest wiążące dla Wykonawcy. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji jednoznacznie oznacza, że Umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie możliwości dorozumianego zawarcia umowy.

Art. 5 ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Wykonawcę.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność danych zawartych w Zamówieniu lub dołączonych do Zamówienia dokumentach, w tym za ich zgodność z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. LARS ma prawo odmówić realizacji Zamówienia niezgodnego z OWU, nie ponosząc odpowiedzialności wobec Klienta.
 3. Wykonawca może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia dotyczące złożonego Zamówienia. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi. Jeśli Strony osiągną porozumienie w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń lub zmian, a Wykonawca ostatecznie potwierdzi przyjęcie Zamówienia, Umowa zostaje zawarta.
 4. Cofnięcie lub zmiana złożonego Zamówienia jest możliwa tylko za wyraźną i pisemną zgodą LARS, pod warunkiem, że Produkt/Urządzenie nie zostały jeszcze wyprodukowane lub nie opuściły zakładu lub magazynu LARS. Możliwość dokonywania zmian odnosi się również do Dokumentacji, zgodnie z warunkami określonymi w Art. 6 ust. 8 niniejszych Ogólnych Warunków.
 5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Wykonawcę będzie przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
 6. Korespondencja handlowa, uzgodnienia i dokumenty mogą być przekazywane drogą pocztową lub elektroniczną.
 7. Realizacja Zamówienia następuje w terminie ustalonym przez LARS i dostarczenie do miejsca dostawy uzgodnionego przez Strony w trakcie składania Zamówienia.
 8. Jeśli Wykonawca nie może wykonać Zamówienia Klienta we wcześniej potwierdzonym terminie, LARS niezwłocznie informuje o tym Klienta. W szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, termin dostawy zostaje wydłużony o czas trwania tych przeszkód. W każdym z tych przypadków LARS potwierdzi Klientowi nowy termin realizacji Zamówienia. Ponadto terminy realizacji Zamówienia mogą zostać wydłużone o okres niedostępności dowolnego surowca/materiału/komponentu niezbędnego do realizacji Zamówienia. W takim przypadku LARS nie pozostaje w zwłoce w wykonaniu Umowy, a Klient nie ma prawa żądać od LARS odszkodowania/kar umownych itp.

Art. 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 1. Realizacja Umowy opiera się na Dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach CD, DVD, dyskach flash lub innych nośnikach.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią i kompletną dokumentację najpóźniej w chwili składania Zamówienia. Strony mogą ustalić inny termin przekazania Dokumentacji.
 3. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawcę powinna zawierać przede wszystkim:

a) listę komponentów (tzw. BOM – Bill Of Material) w formie pliku xls, w którym poszczególne kolumny zawierają:

 • numer porządkowy,
 • desygnatory,
 • obudowa komponentu,
 • stronę laminatu (TOP, BOTTOM),
 • oznaczenie elementu podane przez producenta,
 • nazwę producenta elementu,
 • ilość,
 • opcjonalnie – sugerowanego dostawcę elementu (Wykonawca, Zleceniodawca, dostawca zewnętrzny),opcjonalnie – akceptowalne zamienniki wskazane przez Zleceniodawcę,nazwę producenta zamiennika,sugerowanego dostawcę zamiennika,
 • opcjonalnie – uwagi,

b) rysunki montażowe w formie plików PDF,

c) pliki Pick&Place (SMT),

d) pliki Gerber,

e) dokumentacja technologiczna PCB,

f) instrukcje montażowe w formie plików PDF (jeśli jest to wymagane przez Zleceniodawcę),

g) instrukcje testowania i uruchamiania w formie plików PDF,

h) instrukcje pakowania oraz inne wymagania Zleceniodawcy w formie pliku PDF.

Dokładny skład Dokumentacji zależy od zakresu i specyfiki Zamówienia. Jeśli Wykonawca zgłosi potrzebę dostarczenia dodatkowej dokumentacji, Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia uzupełniającej dokumentacji.

4. Wykonawca może zaakceptować inne formy Dokumentacji jedynie po wcześniejszym porozumieniu się obu Stron oraz po pokryciu przez Zleceniodawcę dodatkowych kosztów, które uzgodni z Wykonawcą.

5. Dokumentacja przekazana przez Zleceniodawcę jest oznaczana unikatowym identyfikatorem Wykonawcy. Ten identyfikator Dokumentacji jest zawsze podawany na potwierdzeniach realizacji zlecenia. Jeśli Zleceniodawca składa kolejne zamówienie dotyczące Produktów, które były już wcześniej realizowane przez Wykonawcę, Zleceniodawca musi podać identyfikator Dokumentacji, na podstawie której miało miejsce poprzednie Zamówienie.

6. Jeśli w trakcie realizacji Usług objętych Zamówieniem pojawią się trudności związane z błędami w przekazanej Dokumentacji technicznej, Wykonawca informuje o tych błędach Zleceniodawcę. W takiej sytuacji realizacja Usług/Zamówienia zostaje wstrzymana, a Strony ustalają nowy termin realizacji Usług. Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat i kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek błędów w przekazanej Dokumentacji technicznej.

7. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji (w tym poprawki w Dokumentacji na życzenie Wykonawcy) może nastąpić tylko za zgodą obu Stron. Taka zmiana może wpłynąć na warunki realizacji Zamówienia, w tym cenę jednostkową Produktu. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają porozumienia obu Stron. W przypadku, gdy zmiany w Dokumentacji dotyczą elementów elektronicznych o długim terminie dostawy lub zmian w technologii, które wymagają od Wykonawcy odpowiednich przygotowań, Zleceniodawca powinien wcześniej poinformować Wykonawcę o tych zmianach.

8. Wprowadzając jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji (w tym również poprawki w Dokumentacji na życzenie Wykonawcy), Zleceniodawca ma obowiązek dokładnie oznaczyć i opisać zakres wprowadzonych zmian. Zmiany, o których Zleceniodawca nie powiadomił Wykonawcy, uważa się za niewprowadzone, co oznacza, że Strony są związane zakresem określonym w zapytaniu i ofercie. W przypadku takiej sytuacji, realizacja Zamówienia zgodnie z zapytaniem i ofertą nie jest uznawana za nienależyte wykonanie umowy.

Art. 7 KOMPONENTY

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną dostawę oraz magazynowanie materiałów i elementów elektronicznych potrzebnych do realizacji Zamówienia.
 2. Strony ustalają w każdym Zamówieniu, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie komponentów potrzebnych do realizacji Usług (Art. 3 OWU).
 3. Jeśli Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć komponenty, to ich dostawa będzie realizowana przez niego na własny koszt. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych komponentów. Jeśli wystąpią wady komponentów przed lub w trakcie realizacji Usług, Wykonawca może odmówić ich realizacji i zażądać wymiany na nowe komponenty. Termin realizacji zostanie wydłużony o okres, w którym Wykonawca nie mógł pracować z powodu wadliwych komponentów, czyli od momentu dostarczenia wadliwego komponentu do wymiany na nowy, wolny od wad.
 4. Dostarczone przez Zleceniodawcę komponenty powinny spełniać pewne wymagania:

a) Elementy powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach zbiorczych producenta – zmiana opakowań wymagać będzie zmiany dokumentacji technologicznej z dodatkowymi kosztami,

b) Wszystkie elementy potrzebne do danego produktu powinny być dostarczone w jednej dostawie, w ustalonym terminie,

c) Elementy elektroniczne muszą być dostarczone zgodnie z zapisami, z uwzględnieniem nadmiaru technologicznego (spadu) opisanego w punkcie 10.

5. Termin dostawy komponentów od Zleceniodawcy do Wykonawcy jest uzgadniany w Zamówieniu.

6. Zleceniodawca musi dołączyć specyfikację do dostarczonych komponentów, zawierającą oznaczenia używane w Dokumentacji. Wszelkie odstępstwa od warunków dostawy komponentów muszą być uzgodnione pisemnie lub drogą elektroniczną.

7. Jeśli Zleceniodawca nie dostarczy komponentów w zadeklarowanym terminie lub dostarczy je w sposób odmienny niż opisany w tym artykule, ustalony pierwotnie termin realizacji Zamówienia zostaje anulowany, niezależnie od ilości dni opóźnienia. Wykonawca postara się wyznaczyć minimum dwa nowe terminy realizacji, z których Zleceniodawca musi wybrać jeden. Brak wyboru daje Wykonawcy prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i dochodzenia odszkodowania za koszty i utracone korzyści.

8. W przypadku wadliwych komponentów dostarczonych przez jedną ze Stron przed lub w trakcie realizacji Usług, termin realizacji zostanie wydłużony o czas, w którym Wykonawca nie mógł pracować z powodu wadliwego komponentu.

9. Liczba komponentów jest określana w oparciu o Zamówienie z uwzględnieniem spadu, a ich koszt jest wliczany do ceny. Jeśli Wykonawca dostarcza komponenty, niewykorzystane komponenty nie są zwracane Zleceniodawcy.

10. Nadmiar technologiczny oznacza dodatkową liczbę komponentów:

a. Dla elementów w taśmach 8 mm: 3% nadwyżki, ale nie mniej niż 10 sztuk oraz 35 cm tzw. rozbiegówki.

b. Dla elementów w taśmach szerszych niż 8 mm: 3% nadwyżki, ale nie mniej niż 5 sztuk oraz 10 cm tzw. rozbiegówki.

c. Dla elementów w tubach/listwach i tackach: różne procenty nadwyżki w zależności od typu obudowy: SO 3% nadwyżki i nie mniej niż 5szt., TSSOP 5% nadwyżki i nie mniej niż 10szt., pozostałe 5% nadwyżki i nie mniej niż 10szt. Jednocześnie Wykonawca zastrzega, że użycie komponentów wymienionych w zdaniu powyżej podlega dodatkowej indywidualnej wycenie.

d. Dla elementów przewlekanych (w tackach): 1% nadwyżki, ale nie mniej niż 5 sztuk. Możliwe ustalenia indywidualne.

e. Dla innych elementów przewlekanych: 3% nadwyżki, ale nie mniej niż 10 sztuk.

f. Komponenty specyficzne – uzgodnienia indywidualne, ale nie mniej niż 1 sztuka.

g. Obwody drukowane – 100% dobrych i pełnych paneli.

11. Ilość komponentów jest określana na podstawie Zamówienia z uwzględnieniem spadu, a ich koszt jest wliczany do ceny Zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie komponentów, niewykorzystane komponenty nie są zwracane Zleceniodawcy.

12. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczać niezbędne dane i materiały potrzebne do realizacji Umowy. Wykonawca może wydłużyć termin realizacji Usług w oczekiwaniu na dane lub materiały.

13. Wykonawca nadzoruje elementy przeznaczone do realizacji Zamówienia Zleceniodawcy. To obejmuje:

  a. Wydzielenie specjalnej strefy w magazynie oznaczonej kodem Zleceniodawcy tylko na materiały używane w produktach Zleceniodawcy.

  b. Przechowywanie elementów w osobnych pojemnikach dla każdego produktu oraz wspólnych elementów używanych w wielu produktach.

  c. Wydawanie elementów zgodnie z dokumentacją oraz przechowywanie niewykorzystanych elementów.

  14. Zleceniodawca ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, przeprowadzać kontrolę komponentów przechowywanych w magazynie w związku z realizacją jego Zamówienia, raz na sześć miesięcy.

  Art. 8 TOLERANCJA ILOŚCIOWA

  1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do tolerancji ilościowej +10/-5% wytworzonego dla Zleceniodawcy Produktu, w przypadku zamówienia na obwody drukowane (PCB) układane w panel. Przyjęta tolerancja ilościowa wynika z technologii wytwarzania obwodów drukowanych. Jeśli wytworzona ilość sztuk znajdzie się w granicach tej tolerancji, różnica zostanie uwzględniona przy rozliczeniu. Zleceniodawca dokona zapłaty zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych Produktów. Owa zmiana ilości nie będzie uważana za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.
  2. W przypadku gdy Zleceniodawca ma wymóg wykonania zamówienia na PCB z tolerancją ilościową +0/-0%, będzie to wiązać się z indywidualną wyceną dla Zleceniodawcy i zostanie uwzględnione w składanym zapytaniu ofertowym oraz zamówieniu.

  Art. 9 WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w ofercie, które jest ceną netto. Ceny podane w ofercie zostaną zwiększone o obowiązujący podatek VAT. Wykonawca zachowuje własność urządzeń do momentu pełnej zapłaty przez Klienta, zgodnie z ustaleniami Art. 10 pkt. 11 OWU.
  2. Po otrzymaniu zamówienia, Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową proforma na elementy, uzgodnione ze Zleceniodawcą. Pozostałe warunki płatności będą ustalone w zamówieniu.
  3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od jej wystawienia i powinna być ona opłacona przelewem na wskazane konto bankowe. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy.
  4. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowej płatności. W przypadku opóźnienia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatnościach handlowych lub wypowiedzieć umowę z natychmiastowym skutkiem.
  5. Strony uzgadniają, że Zleceniodawca nie może dokonywać kompensacji wzajemnych zobowiązań wobec Wykonawcy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
  6. Wykonawca może podnieść wynagrodzenie w przypadku zmian w dokumentacji technicznej lub ilości produktów w zamówieniu/umowie. Taka zmiana będzie wiążąca dla Zleceniodawcy od momentu otrzymania informacji od Wykonawcy.
  7. W przypadku rezygnacji z zamówienia, przedpłata będzie zwrócona tylko w części niewykorzystanej na zakup komponentów do realizacji zamówienia. Nieodebrane urządzenia objęte przedpłatą/zaliczką nie podlegają zwrotowi, a Wykonawca może wykorzystać je według własnego uznania lub stosować uprawnienia określone w OWU.
  8. Wykonawca może podnieść wynagrodzenie, jeśli ceny materiałów, mediów, komponentów, paliw, kosztów transportu itp. wzrosną o więcej niż 3%. Zmiana cen materiałów/komponentów uwzględni również zmiany kursów walut. Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o takiej zmianie.
  9. W razie podwyżki cen, wynagrodzenie zostanie zwiększone o różnicę pomiędzy aktualnymi, a cenami obowiązującymi przy zamówieniu. Zmiana ta zostanie uwzględniona w wzorze: W = C x I.

  Gdzie:

  W – różnica podwyższonego wynagrodzenia Wykonawcy

  C – różnica pomiędzy: aktualną ceną materiałów, mediów, komponentów, paliw, kosztów transportu itp., a ich ceną w dniu akceptacji Zamówienia lub podpisania Umowy

  I – ilość materiałów, mediów, komponentów, paliw, kosztów transportu itp. Niezbędnych do realizacji Zamówienia

  10. Jeśli cena produkcji sprzedanej wzrośnie o co najmniej 3%, wynagrodzenie zostanie dostosowane, nie częściej niż 2 razy w roku. Podstawą waloryzacji jest różnica między wskaźnikiem PPI, publikowanym przez GUS i obowiązującym w dniu sprzedaży, a ceną sprzedaży ogłoszoną w dniu zamówienia. W żadnym wypadku waloryzacja Wynagrodzenia nie może prowadzić do obniżenia Wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w wyniku waloryzacji nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej (sporządzania „aneksu”).

  11. W przypadku opóźnienia w płatnościach, wszystkie zobowiązania Klienta względem Wykonawcy stają się wymagalne. Wykonawca ma prawo wstrzymać produkcję i dostawy oraz wstrzymać produkcję i dostawy do czasu zapłaty przedpłaty/zaliczki.

  Art. 10 DOSTAWA

  1. Zleceniodawca ma obowiązek odebrać Produkty z zakładu Wykonawcy, znajdującego się w Niepruszewie (64-320), przy ul. Świerkowa 14, na własny koszt. Zleceniodawca odpowiada również za załadunek Produktów.
  2. Zleceniodawca ma 7 dni na odebranie Produktów od dnia, w którym Wykonawca ogłosił gotowość do wydania. Jeśli Produkty nie zostaną odebrane w tym okresie, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za magazynowanie. Opłata ta wynosi 0,5% wartości wynagrodzenia, ale nie mniej niż 100 zł netto + VAT za każdy kolejny dzień magazynowania. W przypadku braku odbioru Produktów w terminie 30 dni od ustalonego terminu realizacji, Wykonawca może zutylizować Produkty lub oddać je w przechowanie na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. To nie zwalnia Zleceniodawcy od płatności za faktury VAT oraz wynagrodzenia za magazynowanie.
  3. Po wydaniu Produktów przewoźnikowi lub Zleceniodawcy, ryzyko związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Produktów podczas załadunku.
  4. Termin realizacji Zamówienia jest uważany za datę, w której Produkt jest dostępny dla Zleceniodawcy w magazynie Wykonawcy.
  5. Wykonawca może dodatkowo opakować i oznakować Produkty za opłatą.
  6. Opakowania, materiały ochronne oraz środki pomocnicze nie podlegają zwrotowi, chyba że ustalono inaczej.
  7. W przypadku zdarzeń siły wyższej (wyjątkowe zewnętrzne okoliczności, takie jak katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, strajki, które uniemożliwiają wywiązanie się z umowy), Wykonawca może przesunąć termin wykonania Zamówienia o okres ograniczenia i czas potrzebny na wznowienie działalności. O takiej zmianie terminu Wykonawca powiadomi Zleceniodawcę.
  8. W przypadku opóźnień spowodowanych przez Wykonawcę lub dostawców, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o nowym planowanym terminie realizacji Zamówienia.
  9. Zleceniodawca musi zapewnić odpowiedni transport Produktów, w przeciwnym razie ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub transportem nie będą podlegały reklamacji. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za takie uszkodzenia.
  10. Po wydaniu Produktów Klientowi lub przewoźnikowi, Klient odpowiada za ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów. Klient używający własnego transportu lub przewoźnika jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie ładunku i wybór właściwego środka transportu. LARS nie ponosi odpowiedzialności za szkody w czasie transportu organizowanego przez Klienta.
  11. Jeśli Klient opóźnia się z odbiorem Produktów przez co najmniej 7 dni roboczych, Wykonawca może zwolnić się z obowiązku wykonania Zamówienia, nałożyć karę umowną w wysokości 1% wartości nieodebranego Zamówienia za każdy dzień opóźnienia lub wystawić fakturę VAT za Urządzenia, przenosząc ich własność na Klienta.
  12. Po odbiorze Klient musi sprawdzić ilość, rodzaj asortymentu oraz ewentualne widoczne uszkodzenia opakowań jak również jakość Urządzeń. Różnice ilościowe lub uszkodzenia, które mogą powodować wady Urządzeń, muszą być zgłoszone w momencie odbioru.
  13. Różnice ilościowe lub uszkodzenia, które wpłyną na wadę Urządzeń, muszą być zgłoszone LARS w momencie odbioru, w przeciwnym razie Klient utraci prawo do roszczeń. Wady jakościowe niewidoczne na pierwszy rzut oka muszą być zgłoszone pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od odbioru.
  14. Wszystkie wady lub różnice w dostawie Urządzeń będą wyjaśniane i usuwane zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w OWU.
  15. Koszty wszelkich badań wymaganych przepisami prawa do wprowadzenia Produktów na rynek ponosi Zleceniodawca.
  16. Na życzenie Zleceniodawcy i zgodnie z ustalonymi warunkami, Wykonawca może dostarczyć Produkt w wybrane przez Zleceniodawcę miejsce dostawy.

  Art. 11 GWARANCJA

  1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na swoje Usługi.
  2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wydania lub daty dostępności Produktu dla Zleceniodawcy.
  3. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne.
  4. Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od otrzymania pisemnej reklamacji wraz z wadliwym Produktem.
  5. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca przeprowadzi naprawę wadliwych Produktów i dostarczy je do siedziby Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie, na swój koszt, lub skoryguje fakturę VAT. Sposób uwzględnienia reklamacji jest wyborem Wykonawcy.
  6. Wady Produktu po upływie terminu gwarancji mogą być usuwane za zgodą Wykonawcy i za wynagrodzeniem uzgodnionym między Stronami.
  7. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem czynników zewnętrznych, takich jak ciepło i chemikalia, zalaniem Produktu, uszkodzeniem wynikłym z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji, składowania lub transportu Produktu. Nie obejmuje także wad spowodowanych zanieczyszczeniem lub przypadkami siły wyższej, a także naturalnym zużyciem części eksploatacyjnych Produktu.
  8. Uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają automatycznie po okresie gwarancji lub przed jego upływem w przypadku dokonania zmian, modyfikacji lub uzupełnień Produktu przez kogokolwiek innego niż Wykonawca.
  9. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.
  10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne szkody, również spowodowane przez osoby trzecie, za które Wykonawca nie odpowiada.
  11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie Produktu przez Zleceniodawcę.
  12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu siły wyższej. Siłą wyższą są m.in. pożary, wojny, operacje wojskowe, niepokoje społeczne, ograniczenia narzucone przez władze państwowe. W takim przypadku termin umowy zostanie wydłużony o czas trwania siły wyższej, chyba że Strony postanowią inaczej.
  13. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki poniesione przez Zleceniodawcę z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę.
  14. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z wadliwych komponentów dostarczonych przez Zleceniodawcę lub inny podmiot wskazany przez Zleceniodawcę, ani za sytuacje, za które Zleceniodawca jest odpowiedzialny, w tym wprowadzenie Produktu do obrotu.
  15. Zleceniodawca akceptuje, że w przypadku wadliwości komponentów dostarczonych przez niego, Wykonawca zgłasza reklamacje zgodnie z procedurami dostawców komponentów. To może wpłynąć na czas realizacji zobowiązań gwarancyjnych dotyczących tych komponentów.
  16. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia jest ograniczona do wartości Zamówienia, które spowodowało szkodę, chyba że Wykonawca działał umyślnie.
  17. Zgłoszenie reklamacyjne nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie obowiązków gwarancyjnych do czasu otrzymania pełnej zapłaty za dostarczone Produkty.
  18. Gwarancja przysługuje tylko Zleceniodawcy. Kontrahenci Zleceniodawcy nie mają prawa do żadnych uprawnień gwarancyjnych wobec Wykonawcy.
  19. W żadnym przypadku LARS nie będzie odpowiedzialny za utracone zyski, pośrednie lub wtórne szkody.

  Art. 12 WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRODUKCJI

  1. Po wykonaniu Produktów i przed ich przekazaniem Zleceniodawcy, Wykonawca na żądanie Zleceniodawcy oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w Zamówieniu, przeprowadzi testy w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania Produktów.
  2. Konkretna procedura przeprowadzenia testów będzie dostarczona przez Zleceniodawcę.

  Art. 13 PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

  1. Jeśli Dokumentacja techniczna lub Produkt podlega prawom autorskim lub prawom własności przemysłowej, Zleceniodawca oświadcza, że posiada prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Dokumentacji technicznej i Produktu. Zleceniodawca zapewnia, że wykonywanie Produktów przez Wykonawcę nie naruszy żadnych praw, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej. Zleceniodawca potwierdza, że Dokumentacja techniczna i Produkt nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawami autorskimi, a także osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej. Zleceniodawca gwarantuje, że w przypadku wykrycia, że nie posiadał tych praw, zobowiąże się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Wykonawcę oraz do zaspokojenia roszczeń osób trzecich w przypadku naruszenia ich praw, włącznie z prawami autorskimi, prawami pokrewnymi lub prawami własności przemysłowej. Jeśli osoba trzecia wszcznie przeciwko Wykonawcy proces w związku z naruszeniem praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z reprezentacją procesową, kosztów sądowych i do wypłacenia odszkodowania lub kosztów ugody.
  2. Zleceniodawca udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji technicznej i Produktu w następujących zakresach eksploatacji:

  a) utrwalanie i kopiowanie za pomocą dowolnej techniki, produkcja kopii za pomocą dowolnej techniki,

  b) wprowadzanie do pamięci komputera,

  c) wykorzystanie do wytwarzania Produktów oraz do realizacji zawartej umowy między Stronami.

  3. Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do wykonywania zależnych praw autorskich do Dokumentacji technicznej i Produktu. Zleceniodawca przenosi na Wykonawcę prawo do udzielania zależnych praw autorskich do Dokumentacji technicznej i Produktu.

  4. Przyznanie licencji oraz innych praw opisanych w tym artykule ma charakter czasowy i obowiązuje przez okres realizacji Zamówienia lub Umowy przez Wykonawcę.

  5. Przyznanie licencji odbywa się w ramach ustalonego Wynagrodzenia.

  Art. 14 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA / WYPOWIEDZENIE / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z złożonego Zamówienia wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
  2. Jeśli uzyskana zostanie zgoda, o której mowa w punkcie 1 powyżej, Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia następujących kosztów:

  a) zakupu wszystkich wyprodukowanych do dnia akceptacji rezygnacji z Zamówienia Urządzeń, zgodnie z cenami podanymi w Cenniku,

  b) pokrycia kosztów zakupu wszystkich komponentów, które zostały zakupione przez Wykonawcę w celu realizacji Zamówienia,

  c) pokrycia wszelkich kosztów związanych z wstrzymaniem produkcji, w tym utraconych korzyści związanych z zarezerwowaniem linii produkcyjnej, za okres, w którym miały być wytwarzane Produkty na zlecenie Zleceniodawcy. Wymienione należności mogą być potrącone z wcześniejszej przedpłaty dokonanej przez Zleceniodawcę, na co Zleceniodawca wyraża swoją zgodę.

  3. LARS ma prawo wypowiedzieć Umowę z natychmiastowym skutkiem (w formie pisemnej) lub odstąpić od Umowy, jeśli wystąpią jedne z poniższych przesłanek:

  a) przeciwko Klientowi jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna, która zagraża realizacji Zamówienia (lub Umowy), w tym gdy aktywa Klienta zostaną zajęte przez wierzyciela lub zostanie mianowany zarządca,

  b) Klient zostaje postawiony w stan likwidacji,

  c) Klient przestaje prowadzić swoją działalność.

  LARS ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o jednej z wymienionych przyczyn, o których mowa w punktach a-c powyżej.

  4. LARS ma prawo zawiesić realizację swoich obowiązków wynikających z Zamówienia (lub Umowy) lub wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, poinformowawszy o tym Klienta na piśmie, jeśli Klient narusza swoje obowiązki wynikające z Zamówienia (lub Umowy), zwłaszcza związaną z opłatą jakiejkolwiek należnej kwoty w terminie.

  5. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na prawa LARS dotyczące Urządzeń wydanych/dostarczonych przed datą rozwiązania Umowy oraz prawa związane z wcześniejszymi naruszeniami.

  6. Skutkiem wypowiedzenia Umowy zgodnie z warunkami jest to, że wszelkie należności należne LARS z jakiejkolwiek przyczyny stają się natychmiast wymagalne od Klienta.

  7. W przypadkach określonych w Art. 9 pkt. 6 lub 8 OWU lub w przypadku zmiany dostępności na rynku materiałów/komponentów/podzespołów niezbędnych do realizacji Zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Zamówienia/Umowy. Decyzja o odstąpieniu musi zostać złożona na piśmie i dla celów dowodowych Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o wzroście cen któregokolwiek materiału, mediów (gaz, energia elektryczna), komponentu (podzespołu) lub niedostępności na rynku danego komponentu, materiału, podzespołu niezbędnego do realizacji Zamówienia.

  8. W przypadku opisanym w punkcie 7 Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

  a) odstąpienie od całego Zamówienia,

  b) odstąpienie od części Zamówienia,

  c) odstąpienie od pozostałej części niespełnionego świadczenia.

  9. Wybór jednego z wymienionych uprawnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, należy do Wykonawcy.

  10. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczasowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w tym kosztów zakupu wszystkich komponentów i materiałów, kosztów magazynowania/przechowywania oraz kosztów finansowania, które zostały zakupione/poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji Zamówienia, do momentu odstąpienia. Wymienione należności mogą być potrącone z wcześniejszej przedpłaty dokonanej przez Zleceniodawcę, na co Zleceniodawca wyraża swoją zgodę.

  11. Wybór uprawnienia do podwyższenia Wynagrodzenia lub odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w punkcie 7, należy do decyzji Wykonawcy, po wcześniejszej konsultacji z Zleceniodawcą i uwzględnieniu, o ile to możliwe, jego stanowiska w tej sprawie.

  12. Jeśli w OWU ustalono skutek lub tryb natychmiastowego rozwiązania Umowy, to rozwiązanie Umowy następuje w dniu doręczenia pisemnego wypowiedzenia.

  Art. 15 TAJEMNICA HANDLOWA

  1. Zawarta przez Strony umowa oraz wszelkie informacje bezpośrednio dotyczące Stron będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę stron zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Żadna ze Stron nie będzie udostępniać informacji poufnych osobom trzecim w żaden sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej Strony. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich działań polegających na przekazywaniu informacji do mediów, w tym prasy, radia, telewizji, jak i innych środków masowego przekazu.
  2. Powyższe ustalenia obowiązują przez cały okres wytwarzania danego Produktu przez Wykonawcę oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia jego wytwarzania.

  Art. 16 DANE OSOBOWE

  1. Strony zapewniają, że posiadają uprawnienia do przekazywania drugiej Stronie danych osobowych osób upoważnionych do jej reprezentacji oraz innych osób, w tym pracowników, osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, jak również podwykonawców. Przekazywanie tych danych drugiej Stronie ma związek z realizacją Umowy i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Klient zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w imieniu LARS, przekazując im stosowne informacje w formie pisemnej lub elektronicznej. Potwierdzenie przedstawienia obowiązku informacyjnego może być dostarczone przez Klienta na żądanie LARS.
  3. Strona otrzymująca dane zobowiązuje się do zwolnienia Strony przekazującej dane z odpowiedzialności wobec ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą, oraz wobec roszczeń lub odpowiedzialności związanych z nieprawdziwością oświadczenia złożonego przez Stronę w punkcie 1 powyżej lub z niewłaściwym wykonaniem przez Klienta obowiązków określonych w punkcie 2 powyżej. W przypadku takich roszczeń lub poniesienia odpowiedzialności przez Stronę przekazującą dane, druga Strona zobowiązuje się do rekompensowania wszelkich szkód, kosztów i wydatków poniesionych przez Stronę przekazującą dane, w tym kosztów postępowań sądowych, mediacji, kar administracyjnych oraz kosztów usług prawnych związanych z tymi zdarzeniami.

  Art. 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od 1 marca 2023 r.
  2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego OWU i w pełni je akceptuje.
  3. OWU stanowią integralną część Umów. LARS ma prawo do zmiany OWU, o ile taka potrzeba zaistnieje. Zmiany te zostaną przekazane pisemnie Klientowi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie. Jeśli Klient w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zmianach nie wypowie Umowy/OWS, to nowe OWU wejdą w życie. Zamówienia, które zostały złożone i zaakceptowane przed wejściem w życie nowych OWU, będą realizowane na podstawie dotychczasowych OWU.
  4. Jeśli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, ogólne warunki umów przygotowane lub stosowane przez Klienta nie mają zastosowania do Umów.
  5. Zmiany w OWU wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnej, aby były ważne.
  6. Przepisy OWU nie mają zastosowania do klientów będących konsumentami zgodnie z Kodeksem cywilnym.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
  8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia Stron, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. Strony ustalają, że prawo polskie jest prawem obowiązującym dla niniejszej Umowy.
  9. Zmiana adresu przez Zleceniodawcę wymaga powiadomienia Wykonawcy na piśmie, w przeciwnym razie pismo wysłane na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. Opóźnienie LARS w egzekwowaniu swoich praw lub opóźnienie w wykonywaniu swoich obowiązków w ramach Umowy nie jest równoznaczne z rezygnacją z tych praw lub obowiązków.
  10. Obowiązek zapłaty kar umownych, określonych w OWU, istnieje niezależnie od ewentualnego rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, w trybie ugody lub odstąpienia od umowy.
  11. Jeśli szkoda poniesiona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar umownych określonych w Umowie, Wykonawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach.
  12. Zleceniodawca nie ma prawa dokonywać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Wykonawcy.
  13. W przypadku, gdy niektóre postanowienia OWU są nieważne lub nie do wykonania, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienia innymi, które najpełniej odpowiadają celowi gospodarczemu zastąpionych postanowień.
  14. Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią OWU przed zawarciem Umowy. Treść OWU została dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz znajduje się na stronie internetowej LARS.
  Scroll to Top